Gebr. Klootwijk

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 2016

Handelsonderneming Gebr. Klootwijk VOF (hierna te noemen Gebr. Klootwijk VOF) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 30277115. Statutair gevestigd te (4171BC) Herwijnen(GE), aan de Achterweg 28d.

Artikel 1 - algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Gebr. Klootwijk VOF en opdrachtgever.
2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met Gebr. Klootwijk VOF een koopovereenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Gebr. Klootwijk VOF een levering, dienst, reparatie of andere prestatie verricht.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.
4. Deze voorwaarden sluiten eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever volledig uit.

Artikel 2 - aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebr. Klootwijk VOF zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt Gebr. Klootwijk VOF slechts, indien en voor zover een bestelling of een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door Gebr. Klootwijk VOF aan de opdrachtgever is bevestigd of door Gebr. Klootwijk VOF feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.
4. Gebr. Klootwijk VOF heeft het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

Artikel 3 - levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft de keuze uit 2 afleverpakketten: Standaardlevering van het voertuig is de meeneemprijs zonder enkele vorm van garantie of aansprakelijkheid naar de Gebr. Klootwijk VOF. Afleverpakket 1 : 4 weken garantie meerprijs € 150 / Afleverpakket 2 : 12 weken garantie meerprijs € 275.
2. De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt Gebr. Klootwijk VOF niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 4 - prijzen

1. Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro's, inclusief BTW en BPM en exclusief kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
2. Gebr. Klootwijk VOF is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5 - betaling

1. Betaling dient te geschieden direct na ontvangst van de factuur.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar.
3. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.
4. Indien Gebr. Klootwijk VOF door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 500,00.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om schuldvergelijking, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die Gebr. Klootwijk VOF krachtens de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst in rekening brengt.

Artikel 6 - verlengd eigendomsvoorbehoud & recht van reclame

1. Gebr. Klootwijk VOF blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde zaken en goederen, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.
2. Gebr. Klootwijk VOF blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat opdrachtgever aan ALLE huidige en toekomstige verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met Gebr. Klootwijk VOF heeft voldaan.
3. De opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Gebr. Klootwijk VOF heeft voldaan.
4. Gebr. Klootwijk VOF, behoudt zich het recht van reclame voor. Indien enige factuur onbetaald is gebleven heeft Gebr. Klootwijk VOF het recht de zaak c.q. de zaken door een tot de opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. De koop wordt door de verklaring ontbonden. Voor partijen ontstaat jegens elkaar een ongedaanmakingsverplichting.

Artikel 7 - reclames

1. Alle reclames dienen binnen 2 dagen na levering te geschieden, dan wel binnen 2 dagen, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
2. De betalingsverplichting wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
3. Reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een telefonische melding dient de opdrachtgever de reclame onverwijld schriftelijk te bevestigen aan Gebr. Klootwijk VOF.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn wordt overschreden, vervalt het recht op reclame.

Artikel 8 - garantie

1. De geadverteerde prijs betreft de meeneemprijs van het voertuig/rijwiel zonder enige vorm van garantie voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft bij aankoop van een voertuig/rijwiel de keuze in een tweetal afleverpakketten welke een meerprijs betekent. Afleverpakket 1: 4 weken garantie € 150 , Afleverpakket 2: 12 weken garantie € 275.
2. Gebr. Klootwijk VOF staat niet in voor eventuele verklaringen van de fabrikant van de geleverde zaak, dan wel voor de door de desbetreffende fabrikant gedane toezeggingen, waaronder brandstofgebruik.
3. Gebreken als gevolg van vandalisme of misbruik van het voertuig/rijwiel vallen niet onder de in dit artikel verstrekte garantie.
4. Gebreken die het gevolg zijn van het omzetten van de brandstoftoevoer van een zaak op een gasinstallatie en of gebreken die het gevolg zijn van modificaties (bijvoorbeeld chiptuning) vallen niet onder de in dit artikel verstrekte garantie. Gebreken die het gevolg zijn van het zelf sleutelen / aanbrengen van wijzigingen /modificaties aan het voertuig/rijwiel vallen niet onder de in dit artikel verstrekte garantie.

Artikel 9 - aansprakelijkheid

1. Gebr. Klootwijk VOF is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gebr. Klootwijk VOF.
2. Gebr. Klootwijk VOF aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal Gebr. Klootwijk VOF haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan opdrachtgever.
3. Gebr. Klootwijk VOF is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van opdrachtgever.
4. Gebr. Klootwijk VOF is verzekerd tegen schade. De aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.
5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 - overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Gebr. Klootwijk VOF onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
2. In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping c.q. transport, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor Gebr. Klootwijk VOF in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd.
3. In geval van een overmachtsituatie heeft Gebr. Klootwijk VOF het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gebr. Klootwijk VOF tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
4. In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van de overmacht, heeft zowel de opdrachtgever als Gebr. Klootwijk VOF het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever of Gebr. Klootwijk VOF tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 11 - opschorting, ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Gebr. Klootwijk VOF gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2. De vordering ter zake van het door Gebr. Klootwijk VOF reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 - recht en forum keuze

1. Op alle geschillen welke tussen partijen zijn ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle uit door Gebr. Klootwijk VOF gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Den Haag.